td> 息
[纵横拍卖] 百项钱币101场,因修改拍卖程序,延至4月30日开拍 [完美] 6月1日,纵横夏拍百万专场,留心看拍品说明! [纵横客服] 6月1日,纵横夏季拍卖会 [纵横客服] 4月11,13,14微拍,飞龙乘云
2018年05月21日
 
 
 
td> 息
关 键 词:
搜索类型:
交 易 厅:
日期限制:
[历代古钱][6149]
[机制银币][10692]
[机制铜元][31233]
[历代纸钞][3016]
[外国货币][4067]
[徽章铜章][1278]
[银锭金条][57]
[古玩杂项][1606]
[现代钱币][2761]
[邮票邮品][682]
[纸类收藏][1104]
[电话卡类][23]
您的位置:钱币纵横 >> 拍卖交易 >> 6月1日,纵横夏拍百万专场 >> 查看藏品详细信息
td> 息
夏318.样币 袁世凯小面像十文
td> 息
商品信息
 目 前 价:21201
 结束时间:2018-06-02 00:00:00
 人    气:333浏览/0回复  
卖家档案
2下<92
 卖  家:纵横拍卖
 交易信誉:21650
k" class= se >
0) o.E7%BA.zoom = zoom + '%'; center"false; } %E5er='0 息
< href=onmousewheel='center"yuzi_ref(ev ,this)'="/mem/fil53"userddS5264398345085b_thump.jpeg "0" clas00%"/.="0" cellspacing="0">
< href=onmousewheel='center"yuzi_ref(ev ,this)'="/mem/fil53"userddS5264398351c653_thump.jpeg "0" clas00%"/.="0" cellspacing="0">
< href=onmousewheel='center"yuzi_ref(ev ,this)'="/mem/fil53"userddS52643983655d30_thump.jpeg "0" clas00%"/.="0" cellspacing="0">
< href=onmousewheel='center"yuzi_ref(ev ,this)'="/mem/fil53"userddS5264398364d855_thump.jpeg "0" clas00%"/.="0" cellspacing="0">
< href=onmousewheel='center"yuzi_ref(ev ,this)'="/mem/fil53"userddS526439837df523_thump.jpeg "0" clas00%"/.="0" cellspacing="0">
enter" cel STYLE1_titlmbe 描述:="0" cellspacing="0"> " align="center" cellp sp_font lan="600" boell/%E7%BA%"margin-D%E5:AA%E width:100%/zyjpeight=" : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">整场 <后7天内必须 算,无法及时 算,请您不要投标。%E5%8D%96b%96pgn=春季g">钱弚(3 &)="5%8D%96b%96pgn=夏季g">钱弚(6 &)="5%8D%96b%96pgn=秋季g">钱弚(9 &)="5%8D%96b%96pgn=冬季g">钱弚(12 &)="5%8D%96b%96pgn= : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">所有 问题联系网站工作人员 网站 :="5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">13091388252="5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> 微信:qbzh : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> 客服 微信:qbzh : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">付款方式 "5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> 站汇款到以下账号 "5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">开户行 农业银行秦皇岛金原分理处 "5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">卡号 6228480646115213662="5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">收款人 郭佳="5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">①="5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> 财务微信收款号 guo557007【随心】="5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">②支付宝账户:13133557007 【佳】="5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> 方式 "5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">
%E5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">一律顺丰特快到付 。 超过三千按照实际价格保价。 存 不超%E5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">过一个 &及法定节假> &不发货 其他/tr> 付款后24%E5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">小/tr之内发货 因 时,属于 递公司责任的,我方 负责协助找 递公%E5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">司赔偿,本公司不承担赔偿责任 谢谢支持。%E5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;">
%E5%8D%96b%9ber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">注 签收前请仔细检查包装完好后再签收,如有破损并签收概不负责。%E5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(2, 2, 2); font-size: 9pt;">
%E5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : rgb(31, 73, 125); font-size: 9pt;"> : 1.5pt; font-size: 9pt;">收到 后,若有疑议,请在3天内联系本站工作人员。 如果 为赝 ,请在收到 后30天内提供经权威鉴定公司开具t="7面鉴定证明 超出期限8D%96" taber/hy/%E7%BA%"letEEF-le> : 1.5pt; font-size: 9pt;">无法提供7面鉴定证明一律不予受理 鉴定 为"不 合评级包装"的,即不能明确为伪 的,不能作为 货理由 (注 标题 明有"不 "字样的,无论任何理由一律不 超过1个 : 1.5pt; able : rgb(2, 2, 2); font-size: 9pt;">
%E5%8D%96b%96 : 1.5pt; able : red; font-size: 9pt;">注 多次拖延付款,&及无正当理由强行要求 货…等,恶意扰乱 站 行为的参 人。 网站有权取消其今后的竞 资格。%E5%8D%96b%96 96 960" cellspacing="0"> enter" c cel border="0" alig n="center" cellpd> %E7%BA%"able :#999999ng="0" cellspacin95" class="index_wz">夏318. enter" cel
width="100%" 5
5-20 12:06:15 w_blank" class="no_line"> _blass=x_wz"ex_wz">"center" cellpadding="3" cellspacing tr/ width="100%" 48 5-19 21:36:21 w_blank" class="no_line"> _blass=x_wz"ex_wz">"center" cellpadding="3" cellspacing tr/ width="100%" 46 5-16 23:34:55 w_blank" class="no_line"> _blass=x_wz"ex_wz">"center" cellpadding="3" cellspacing tr/ width="100%" 44 w_blank" class="no_line"> 5-16 22:23:09 _blass=x_wz"ex_wz">"center" cellpadding="3" cellspacing tr/ width="100%" 42 w_blank" class="no_line"> 5-16 21:45:54 w_blank" class="no_line"> _blass=x_wz"ex_wz">"center" cellpadding="3" cellspacing tr/ 本件 另需手续费5%(106 元)得标共计22261ht="25%8D%
5 ndex_wz"ex_wz">?')95" borderh="100%"6 < s="index_wz"ex_wz">input typA%"ber/a"="/member/addSc6 d align="center"yesno1( nput typA%"hidden" namA%'data[Jp][pid]'avalue=o="top">?'llspacin95" border/ D%E5 zang">而不买,必投诉!igh可以出一个<高价格,系统会帮igh自动一口一口t="跟g">。%Ellspacin95" bocellspacin95" border="0" ce9 < der='0 hello function yesno1( { if(>
14 ellspacing="0"> 14 width="600" align="center" valign="top"> enter" "form form3" method%" ost">4ng="0" cellspacinspacin95>"center" cellpaddi>夏318. enter" cter"rong> <95B6BD"> ir>
"center" cellpaddi>夏318. enter" cter"rong>
cellspacin95" bo0" celv style='h03"/membe" border="0" ce23 cellspacin2acing="0" bgcolor="#B1D6DE"> "100%" 通知选项 "0" cellspacin95" bo0" c cellsign="ce77%ng=select namA% data[Pl][h_tz] zxkzdtopstyle='h03"/membe" boboroption value=oyes" <时 信通知我不需u=h通知 结束时 cellspacin95" bo0" celv style='h03"/membe" borderllspacin2acing="0" bgcolor="#B1D6DE"> "100%" 性 质 "0" cellspacin95" bo0" c cellg=select namA% data[Pl][show_state] zxkzdtopstyle='h03"/membe" boboroption value=oyes" 开向 问私下<信 夏318. enter" cter"rong> i95B6BD"> 夏318. enter" c
info”" cellspacin95" bor"center" cellpad>夏318. enter"="0" cellspacing="0">
如果 版主或管理员 如果 自己发=的 如果 管理员 "0" cellg="0"> < cellg看藏品llpttp://co1g="0" bgcolog="0"> der='0 function > Fav() { wf" ow.external.A Favorite(' www. Home() { docum .body.E7%BA.behavi 'url(#default#homepr/a)'; docum .body.EetHomePr/a(' www. < hsl/%E7%BA%B5STYLE1"> k" class=std>s/er/k_us" 联系我们info | k" class=std>s/hzhb" 作伙伴info | k" class=std>s/about_us" 关于我们info | k" class=std>s/bzdt">本站地图info | k" class border='0'> Fav()">收藏本站info | k" class border='0'> Home()" 设为首页info/55%8D%960" cellg="0"> < cellg看藏品llpttp://co66 < hsl/%E7%BA%B5STYLE2"> 站联系 font 13091388252="font> k"/a>点
完美%E5%8D%96" k"/a>点6%8B%8D%E5%8D%96" targetk"/a>点6%8B%8客服D%96" target96" tak"/a>点 :0 20A% 0 1A%Ebe6%8B%8送D%E width="37" hidth= < cellg看藏品llpttp://co8="0" bgcolog="0"> iframe""/me'=bbs/f" wi.php?dxShow=no' width=0pttp://c0 frame height0 iframe body html